پیش بینی محتوی رطوبت میوه کیوی در خشک کن خلاء با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
1. پیش بینی محتوی رطوبت میوه کیوی در خشک کن خلاء با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

حسین مجیدزاده؛ باقر عمادی؛ عبدلعلی فرزاد

دوره 11، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 107-117

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v11i1.45437

چکیده
  در این تحقیق محتوی رطوبت میوه کیوی خشک شده در خشک کن خلاء با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی گردید. دمای خشک شدن (50 ،60 و70 درجه سانتی گراد)، فشار خلاء (500، 550 و600 میلی متر جیوه)، ضخامت قطعه های کیوی ...  بیشتر