بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانینهای زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var asperma)
1. بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانینهای زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var asperma)

محمد فرهادی چیتگر؛ محمد جواد وریدی؛ مهدی وریدی؛ فخری شهیدی

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 107-115

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.38745

چکیده
  زرشک بیدانه یکی از محصولات کشاورزی است که در دنیا فقط در ایران به صورت انبوه کشت میشود. تولید فراوردههای جانبی این محصول رو به گسترش است. یکی از کاربردهای این محصول می تواند استفاده از آنتوسیانینهای موجود ...  بیشتر