تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی– حرارتی عصاره مالت
1. تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی– حرارتی عصاره مالت

فاطمه حیدری دلفارد؛ مسعود تقی زاده؛ سید محمد علی رضوی

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 706-715

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.38767

چکیده
  تعیین خواص حرارتی- فیزیکی عصاره مالت جهت تخمین سرعت انتقال حرارت، تولید، حمل ونقل و نگهداری همچنین ارزیابی و مدل سازی فرایند هایی از قبیل خشک کردن و تغلیظ ضروری است. در این پژوهش خواص حرارتی– فیزیکی عصاره ...  بیشتر