فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اولئوگم رزین کندر (Boswellia serrata) در روغن سویا
1. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اولئوگم رزین کندر (Boswellia serrata) در روغن سویا

عادله محمدی؛ سعیده عربشاهی دلویی

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 477-488

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.40783

چکیده
  در این پژوهش ترکیبات فنولی اولئوگم رزین کندر توسط حلال های مختلف (متانول ، اتانول و استون) به روش غرقابی استخراج گردید، سپس میزان ترکیبات فنولی به روش فولین- سیوکالتو محاسبه شد و فعالیت آنتی اکسیدانی ...  بیشتر