اثر پوشش های سلوفان و کیتوزان بر ویژگی های کیفی و انبارمانی فلفل دلمه ای رقم
1. اثر پوشش های سلوفان و کیتوزان بر ویژگی های کیفی و انبارمانی فلفل دلمه ای رقم "کالیفرنیا واندر"

میثم محمدی؛ مهدی صیدی؛ اورنگ خادمی

دوره 13، شماره 5 ، آذر و دی 1396، ، صفحه 720-729

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.56561

چکیده
  نرم شدن و پلاسیدگی سریع، تغییر رنگ، تغییرات در محتوای متابولیت‌های میوه، ضایعات بالا و کاهش بازارپسندی به دلیل آلودگی‌های قارچی از جمله مشکلات پس از برداشت فلفل دلمه‌ای در انبار می‌باشند. امروزه برای ...  بیشتر
استفاده از یخ خشک در حذف طعم گس میوه خرمالو
2. استفاده از یخ خشک در حذف طعم گس میوه خرمالو

اورنگ خادمی؛ یونس نعمتی میرک

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 543-555

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.40974

چکیده
  گسی میوه در خرمالو یک صفت نامطلوب است که کاهش آن مستلزم برداشت میوه در زمان رسیدگی کامل و نرم شدن میوه می باشد. با این حال برداشت میوه در زمان بلوغ تجاری و رفع گسی با استفاده از ترکیبات مناسب می تواند در ...  بیشتر