استفاده از یخ خشک در حذف طعم گس میوه خرمالو
1. استفاده از یخ خشک در حذف طعم گس میوه خرمالو

اورنگ خادمی؛ یونس نعمتی میرک

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 543-555

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.40974

چکیده
  گسی میوه در خرمالو یک صفت نامطلوب است که کاهش آن مستلزم برداشت میوه در زمان رسیدگی کامل و نرم شدن میوه می باشد. با این حال برداشت میوه در زمان بلوغ تجاری و رفع گسی با استفاده از ترکیبات مناسب می تواند در ...  بیشتر