تعیین خاصیت ضداکسیدانی، محتوای پلی‌فنل کل و شمارش کلی بار میکروبی شیر ‌‌طعم‌دارحاوی عصاره پوست انار و شهد خرما طی نگهداری در سرما
1. تعیین خاصیت ضداکسیدانی، محتوای پلی‌فنل کل و شمارش کلی بار میکروبی شیر ‌‌طعم‌دارحاوی عصاره پوست انار و شهد خرما طی نگهداری در سرما

رؤیا کاظمی زاده؛ وجیهه فدائی نوغانی

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 489-498

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.41049

چکیده
  پوست انار بخش غیرقابل خوردن حاصل از فرآیند آبگیری میوه انارو منبع غنی از تانن‌ها، فلاونوئید‌ها و ترکیبات فنولی دیگر می‌باشد. شهد خرما، نیز طعم و بوی منحصر به فردی دارد؛ و می‌تواند بعنوان شیرین‌کننده ...  بیشتر