بررسی ویژگی های کلوئیدی نانو لیپوزوم های حاوی بتاکاروتن تولید شده به روش حرارتی
1. بررسی ویژگی های کلوئیدی نانو لیپوزوم های حاوی بتاکاروتن تولید شده به روش حرارتی

بابک قنبرزاده؛ صحرا بشیری؛ حامد همیشه کار؛ جلال دهقان نیا

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 609-619

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.41745

چکیده
  ریزپوشانی مواد غذا- دارو در حامل های لیپیدی، از جمله لیپوزوم ها، منجر به افزایش قابلیت زیست فراهمی مواد فعال، رهایش کنترل شده و دقیق آن ها، حفظ پایداری آن ها در برابر شرایط مختلف محیطی و حلالیت مواد فعال ...  بیشتر