مقایسه ی ویژگی های فیزیکوشیمیایی نان گندم حاوی جو بدون پوشینه با نان گندم حاوی جو پوشینه دار

کیانا پورمحمدی؛ مهران اعلمی؛ محمد شاهدی؛ علیرضا صادقی ماهونک

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1388

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v5i2.3744

چکیده
  جو غله ای است که به لحاظ دارا بودن مقادیر قابل توجه فیبر محلول بتا گلوکان، می توان آن را در بسیاری از فرمولاسیون های غذایی مورد استفاده قرار داد و از پیامد های تغذیه ای مطلوب بتا گلوکان بویژه در پیشگیری و کاهش شدت بیماری های قلبی – عروقی و دیابت بهره مند شد، به علاوه بررسی ها نشان می دهد که جو بدون پوشینه، بتا گلوکان بیشتری نسبت به نوع ...  بیشتر