تولید و بررسی خصوصیات فیزیکی ومکانیکی فیلم ایزوله پروتئین سویا -کتیرا
1. تولید و بررسی خصوصیات فیزیکی ومکانیکی فیلم ایزوله پروتئین سویا -کتیرا

حمیده سپردار؛ ابراهیم رحیمی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ بهزاد آقابراری

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 620-629

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.42629

چکیده
  به دلیل آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مواد بسته‌بندی پلاستیکی و زیست تخریب‌ناپذیر تحقیقات زیادی برای تولید بسته‌بندی‌های زیست تخریب‌پذیر انجام شده است. فیلم تهیه شده از ایزوله پروتئین سویا (SPI) یک ...  بیشتر