تولید و بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم ایزوله پروتئین سویا -کتیرا

حمیده سپردار؛ ابراهیم رحیمی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ بهزاد آقابراری

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 620-629

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.42629

چکیده
  به‌دلیل آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از مواد بسته‌بندی پلاستیکی و زیست‌تخریب‌ناپذیر تحقیقات زیادی برای تولید بسته‌بندی‌های زیست‌‌تخریب‌پذیر انجام شده است. فیلم تهیه‌شده از ایزوله پروتئین سویا (SPI) یک پلیمر زیست‌تخریب‌پذیر است که دارای ارزش تغذیه‌ای بسیار بالایی است که اخیراً به‌عنوان یک ماده بسته‌بندی زیست‌سازگار موردتوجه ...  بیشتر