کاربرد پس از برداشت نانو کربنات کلسیم بر فعالیت آنزیمی و برخی خصوصیات کیفی در سیب تازه بریده رقم ’گلدن دلیشز‘
1. کاربرد پس از برداشت نانو کربنات کلسیم بر فعالیت آنزیمی و برخی خصوصیات کیفی در سیب تازه بریده رقم ’گلدن دلیشز‘

محمدرضا اصغری؛ راحله جمی؛ علیرضا فرخزاد

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 155-166

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.45104

چکیده
  با توجه به حساس بودن برش‌های تازه میوه به عوامل ایجاد ضایعات استفاده از روش های تکمیلی برای نگهداری آنها ضروری می باشد و برای این منظور استفاده از فناوری‌های نوین در نگهداری این محصولات، اجتناب‌ناپذیر ...  بیشتر