تاثیر فرآیند صمغ‌گیری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی روغن دانه مورینگا (گز روغنی)
1. تاثیر فرآیند صمغ‌گیری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی روغن دانه مورینگا (گز روغنی)

افسانه صادقی؛ احمد غضنفری مقدم؛ حسن هاشمی بور رفسنجانی؛ حمیدرضا اخوان

دوره 13، شماره 2 ، خرداد و تیر 1396، ، صفحه 405-414

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.46888

چکیده
  روغن دانه درخت مورینگا در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش روغن خام مورینگا با استفاده از آب و اسید فسفریک صمغ‌گیری و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پایداری ...  بیشتر