بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن شیرازی و تیمول بر ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای (Agaricus bisporus)
1. بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن شیرازی و تیمول بر ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای (Agaricus bisporus)

مینو رستگار؛ سیداسماعیل رضوی؛ پونه ابراهیمی

دوره 13، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، ، صفحه 566-574

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.47068

چکیده
  پوشش خوراکی حاوی عصاره آویشن شیرازی (Zataria multiflora) به‌عنوان عامل جلوگیری‌کننده از فساد میکروبی و افزایش ماندگاری قارچ خوراکی دکمه‌ای (Agaricus bisporus) مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از دستگاه GC Mass ترکیب‌های ...  بیشتر