تشخیص هم‌زمان باکتری‌های بیماری‌زای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلابه روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف
1. تشخیص هم‌زمان باکتری‌های بیماری‌زای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلابه روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف

صفیه رجب زاده شاندیز؛ معصومه بحرینی؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 105-116

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.47729

چکیده
  آلودگیهای باکتریایی مواد غذایی یکی از مهمترین مسائل در زمینه ایمنی مواد غذایی میباشد.لذا استفاده از روشهای تشخیصی سریع و دقیق حائز اهمیت است. یکی از مهم ترین این روشها، تکنیک مولکولی PCR است که امکان تشخیص ...  بیشتر