استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی هدایت حرارتی آب گلابی
1. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی هدایت حرارتی آب گلابی

زینب امیری رفتنی؛ هنگامه درزی اربابی

دوره 11، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 770-778

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i6.50308

چکیده
  هدایت حرارتی، یکی از ویژگی های مهم آب میوه ها برای پیش بینی ضرایب انتقال جرم وحرارت و هم چنین طراحی تجهیزات انتقال جرم و حرارت در صنعت آب میوه می باشد. شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی هدایت حرارتی آب گلابی ...  بیشتر