تخمین محتوای رطوبتی خربزه درختی با استفاده از مدلسازی GMDH
1. تخمین محتوای رطوبتی خربزه درختی با استفاده از مدلسازی GMDH

علیرضا یوسفی؛ ناصر قاسمیان

دوره 11، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 747-757

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i6.51651

چکیده
  در این تحقیق یک مدل هیبریدی شبکه عصبی-GMDH جهت تخمین محتوای رطوبتی قطعات خربزه درختی در حین خشک شدن با هوای داغ در یک خشک کن کابینتی تعیین شد. برای این منظور پارامترهای زمان خشک کردن، ضخامت قطعات و دمای خشک‌کردن ...  بیشتر