اثر عصاره رزماری پوشانده شده بر فیلم پلیمری (LDPE) در جلوگیری از فساد کره
1. اثر عصاره رزماری پوشانده شده بر فیلم پلیمری (LDPE) در جلوگیری از فساد کره

فائزه تفرشی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ مریم فهیم دانش

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 129-139

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.47040

چکیده
  بسته‌بندی ضد اکسایشی یکی از انواع بسته‌بندی فعال است که در طی نگهداری مواد غذایی با آزاد کردن پاداکسنده (آنتی‌اکسیدان) از فساد اکسایشی چربی جلوگیری می‌کند. درسال‌های اخیر کاربرد پاداکسنده‌های طبیعی ...  بیشتر