ارزیابی ماندگاری گوجه‌فرنگی پرتودیده در ترکیب با پوشش پلی‌اتیلن به کمک تکنیک آکوستیک
1. ارزیابی ماندگاری گوجه‌فرنگی پرتودیده در ترکیب با پوشش پلی‌اتیلن به کمک تکنیک آکوستیک

حسینعلی تاش شمس آبادی؛ سیده هدی یوسفیان؛ آیت محمدرزداری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 48-58

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.58861

چکیده
  در این پژوهش گوجه‌فرنگی با دزهای 0 (کنترل)، 25/0، 5/0 و 1 کیلوگری پرتودهی و با استفاده از پوشش پلی‌اتلین بسته‌بندی شد. آزمایشات در هر 7 روز بر نمونه‌ها صورت گرفت. نتایج نشان داد که با گذشت زمان انبارداری 21 ...  بیشتر