فعالیت ضدباکتریایی و آنالیز فیزیکوشیمیایی چند نوع عسل با منشاء گیاهی مختلف در استان گلستان
1. فعالیت ضدباکتریایی و آنالیز فیزیکوشیمیایی چند نوع عسل با منشاء گیاهی مختلف در استان گلستان

سمانه هیزمی شیره جینی؛ هادی کوهساری؛ سیده زهرا سیدالنگی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، ، صفحه 273-282

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.60915

چکیده
  عسل به‌عنوان یک ماده غذایی مهم با منشاء طبیعی، پتانسیل بالایی برای فعالیت ضدمیکروبی دارد. منشاء گیاهی عسل در ویژگی‌های بیولوژیکی آن بسیار موثر می‌باشد. لذا این تحقیق به‌منظور بررسی فعالیت ضد‌باکتریایی ...  بیشتر