تهیه پوشش زیستی ضدسودوموناس با قرار دادن لاکتوباسیلوس کازیی ATCC 39392 در ماتریکس‌های سدیم کازئینات و متیل سلولز
1. تهیه پوشش زیستی ضدسودوموناس با قرار دادن لاکتوباسیلوس کازیی ATCC 39392 در ماتریکس‌های سدیم کازئینات و متیل سلولز

هدی قیومی؛ محمد علی نجفی؛ ناصر سلطانی؛ محمد رهنما

دوره 15، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، ، صفحه 13-27

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v15i3.69218

چکیده
  لفاف‌های زیست تخریب‌پذیر حاوی باکتری‌های اسید لاکتیک از روش‌های جدید نگهداری مواد غذایی است. در این مطالعه باکتری Lactobacillus casei ATCC 39392 (L. casei 39392)  مستقیما به محلول سازنده لفاف‌های کازئینات سدیم و متیل ...  بیشتر
تهیه فیلم‌های آنتی‌لیستریایی متیل‌سلولز، کازئینات سدیم و باکتری لاکتوباسیلوس کازئی 1608 PTCC
2. تهیه فیلم‌های آنتی‌لیستریایی متیل‌سلولز، کازئینات سدیم و باکتری لاکتوباسیلوس کازئی 1608 PTCC

هدی قیومی؛ محمد علی نجفی؛ محمد رهنما؛ ناصر سلطانی تهرانی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، ، صفحه 347-357

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.61074

چکیده
  در این تحقیق سعی گردید تا با استفاده از بیوپلیمرهای کازئینات سدیم و متیل سلولز فیلم مناسب جهت کنترل رشد باکتری‌ لیستریا اینوکوا 10799IBRC-M تهیه گردد. بدین منظور باکتری لاکتوباسیلوس ‌کازئی 1608 PTCCبه تعداد ...  بیشتر