مقایسه روش‌های آنزیمی، اهمی و متداول بر بازده و ویژگی‌های کیفی پکتین استخراجی از ضایعات پرتقال
1. مقایسه روش‌های آنزیمی، اهمی و متداول بر بازده و ویژگی‌های کیفی پکتین استخراجی از ضایعات پرتقال

حامد صابریان؛ زهره حمیدی اصفهانی؛ حسن احمدی گاولیقی؛ محسن برزگر

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 69-80

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.61093

چکیده
  ابتدا تاثیر غلظت آنزیم، نسبت ماده جامد به حلال و زمان بر بازده پکتین استخراجی از ضایعات پرتقال با استفاده از دو نوع آنزیم سلولاز Celluclast و Rohament مورد بررسی قرار گرفت. سپس بازده،‌ درجه استری، میزان گالاکتورونیک ...  بیشتر