تاثیر آرد دال عدس و گلوتن بر خواص کیفی نان تست
1. تاثیر آرد دال عدس و گلوتن بر خواص کیفی نان تست

فاطمه عمرانی فر؛ حسن احمدی گاولیقی؛ محمدحسین عزیزی؛ عطا الله مناف زاده

دوره 14، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 473-483

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.64176

چکیده
  نان به‌عنوان غذای اصلی اغلب افراد جامعه در هر سطح درآمدی، دارای اهمیت به‌سزایی در سبد تغذیه‌ای می‌باشد. لذا غنی‌سازی نان می‌تواند نقش به‌سزایی در جبران کمبودهای تغذیه‌ای جوامع گوناگون داشته باشد. ...  بیشتر