بررسی پتانسیل زغال فعال تولیدی از پوست انار به‌عنوان جاذب رنگ و فلزات دو و سه‌ ظرفیتی در محیط‌های مایع
1. بررسی پتانسیل زغال فعال تولیدی از پوست انار به‌عنوان جاذب رنگ و فلزات دو و سه‌ ظرفیتی در محیط‌های مایع

نرگس هادی گل؛ مریم فهیم دانش؛ سپیده حسینی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، ، صفحه 369-380

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v15i4.68925

چکیده
  پوست انار یکی از منابع مهم ترکیبات زیست فعال بوده که توانایی بالایی در جایگزینی منبع زغال فعال مناسب برای جذب فلزات سنگین و رنگ‌بری در محیط مایع دارد. هدف از این تحقیق بررسی توانایی پوست انار در کاهش ...  بیشتر