تغییرات رنگ و وزن برش های موز پوشش داده شده با صمغ به: اثر غلظت، دما و مدت انبارداری
1. تغییرات رنگ و وزن برش های موز پوشش داده شده با صمغ به: اثر غلظت، دما و مدت انبارداری

رضا فرهمندفر؛ مریم اثنی عشری؛ میلاد امرایی؛ محمد صالحی

دوره 14، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 75-85

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.69143

چکیده
  پذیرش مصرف کننده در طی انبارداری میوه های برش یافته به شدت کاهش می یابد. پوشش های خوراکی یکی از جدیترین روش ها برای حفظ کیفیت و افزایش دوره ماندگاری میوه ها و سبزی های تازه است. هدف از این مطالعه ارزیابی ...  بیشتر