ارزیابی اثر پرتو فرابنفش بر رشد اشریشیا کلی و باسیلوس سرئوس جدا شده از شیرخام و برنج خام
1. ارزیابی اثر پرتو فرابنفش بر رشد اشریشیا کلی و باسیلوس سرئوس جدا شده از شیرخام و برنج خام

محمود یلمه؛ محمد باقر حبیبی نجفی؛ محمود نجف زاده

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 319-324

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.37989

چکیده
  اشریشیاکلی و باسیلوس سرئوس علاوه بر ایجاد فساد در مواد غذایی می توانند در مصرف کنندگان مواد غذایی حاوی مقدار کافی از این باکتری ها مسمومیت ایجاد کنند. به همین دلیل حذف یا کنترل این باکتری ها به شکلی ایمن ...  بیشتر