اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیرآنزیمی به‌منظور بهبود خواص ضدمیکروبی و آنتی ‏اکسیدانی آن
1. اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیرآنزیمی به‌منظور بهبود خواص ضدمیکروبی و آنتی ‏اکسیدانی آن

فخری شهیدی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ مجید نوش‏ کام؛ زهرا زارعی؛ فرشته فلاح

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، ، صفحه 117-129

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i1.75740

چکیده
  واکنش گلیکوزیلاسیون غیرآنزیمی (مایلارد) به‌طور گسترده‌ای جهت بهبود ویژگی‌های بیولوژیکی و عملکردی پروتئین‌ها و پلی‏ساکاریدها استفاده شده است. در این پژوهش، پری‏بیوتیک اینولین و قندهای پیش‏ساز آن ...  بیشتر
Effects of Different Manufacturing Methods on Yield, Physicochemical and Sensory Properties of Mozzarella Cheese
2. Effects of Different Manufacturing Methods on Yield, Physicochemical and Sensory Properties of Mozzarella Cheese

حسین جوینده؛ مجید نوش کام

دوره 12، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 371-381

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i3.57525

چکیده
  The effect of different mozzarella cheese manufacturing methods, i.e. direct acidification (DA), starter culture (SC) and their combination method (CM) on physicochemical, yield, texture, color and sensory properties of the product were compared. Chemical analyses of samples revealed that the SC cheese had higher fat, moisture, ash, titratable acidity, actual ...  بیشتر