ارزیابی محتوی آلفا و گاماتوکوفرول در بادام درختی، فندق، بادام‌زمینی و پسته در طی فرآیند برشته کردن
1. ارزیابی محتوی آلفا و گاماتوکوفرول در بادام درختی، فندق، بادام‌زمینی و پسته در طی فرآیند برشته کردن

رضا فرهمندفر؛ سمیه سلمانی؛ هدا فهیم

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 357-365

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.75820

چکیده
  برشته کردن یکی از فرآیندهایی است که مقدار ترکیبات مغزهای خوراکی را تغییر می‌دهد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر شرایط برشته کردن بر میزان محتوی آلفا و گاماتوکوفرول بود. در مطالعه حاضر، اثر دما (120 و 150 درجه ...  بیشتر