مدلسازی و بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی ماهی تونا تحت تاثیر روش انجمادزدایی اهمی غوطه‌وری
1. مدلسازی و بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی ماهی تونا تحت تاثیر روش انجمادزدایی اهمی غوطه‌وری

شهناز فتاحی؛ نفیسه زمیندار

دوره 17، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1400، ، صفحه 43-53

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v17i1.82740

چکیده
  انجمادزدایی در مبحث صنایع غذایی همواره چالشی بزرگ بوده است زیرا روش‌های سنتی باعث کاهش کیفیت ماده غذایی می‌شوند. انجمادزدایی اهمی یک روش حرارتی جایگزین، سریع و همگن است. در این پژوهش، انجمادزدایی ماهی ...  بیشتر
تأثیر گرمایش اهمیک بر سرعت انجماد زدایی و خصوصیات ماهی تن منجمد
2. تأثیر گرمایش اهمیک بر سرعت انجماد زدایی و خصوصیات ماهی تن منجمد

مریم کشانی؛ نفیسه زمین‌دار؛ رضا حاجیان

دوره 16، شماره 5 ، آذر و دی 1399، ، صفحه 621-628

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i5.82797

چکیده
  از نکات مهم در فرایند مواد غذایی منجمد، انجمادزدایی با حداقل آسیب به ویژگی‎های کیفی آن است. با توجه به اینکه روش‌های معمول مورد استفاده برای رفع انجماد موادغذایی سرعت کمی داشته و باعث کاهش کیفیت محصول ...  بیشتر
تاثیر عصاره زنجبیل، اسید سیتریک و اولتراسوند بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی گوشت شتر
3. تاثیر عصاره زنجبیل، اسید سیتریک و اولتراسوند بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی گوشت شتر

فروزان جعفری؛ نفیسه زمین دار؛ محمد گلی؛ زهرا قربانی

دوره 16، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، ، صفحه 287-299

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i2.81294

چکیده
  گوشت شتر ارزش تغذیه‌ای بالا و طعم مشابه با سایر منابع گوشت قرمز دارد. در این پژوهش به‌منظور بهبود ویژگی‌های بافتی تاثیر افزودن محلول‌های ماریناد (5 سطح)، زمان (2 سطح) و فرایند اولتراسیون (2 سطح) بر روی ...  بیشتر