بررسی امکان استفاده از اندام باردهی قارچ خوراکی- دارویی انوکی در تولید نوشیدنی فراسودمند پالپ‌دار
1. بررسی امکان استفاده از اندام باردهی قارچ خوراکی- دارویی انوکی در تولید نوشیدنی فراسودمند پالپ‌دار

شراره رضائیان؛ حمیدرضا پوریانفر؛ شادی بلوریان؛ حامد صابریان

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 453-464

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.80377

چکیده
  قارچ خوراکی- دارویی انوکی (Enoki) Flammulina velutipes  پنجمین قارچ از نظر جایگاه تولید جهانی است که علاوه بر ارزش تغذیه‌ای، دارای خواص اثبات شده درمانی و دارویی متعددی می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی امکان تولید ...  بیشتر