مطالعه تجربی و بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی MLP و RBF برای مدل‌سازی فرآیند خشک شدن شلتوک در خشک‌کن مایکروویو
1. مطالعه تجربی و بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی MLP و RBF برای مدل‌سازی فرآیند خشک شدن شلتوک در خشک‌کن مایکروویو

محمد ابراهیم محمدپور میر؛ سارا نانواکناری؛ کامیار موقرنژاد

دوره 16، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، ، صفحه 331-341

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i2.80737

چکیده
  برنج یکی از گیاهان مهم تیره غلات است و غذای اصلی اکثر مردم دنیا به‌شمار می آید. خشک کردن برنج بعد از برداشت، به جهت غیرفعال کردن عاملین فساد، امری مهم و ضروری است. در این تحقیق به‌منظور بررسی اثر توان ...  بیشتر