بهینه‌یابی تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کاهش کلسترول خامه به‌وسیله بتاسیکلودکسترین به روش سطح پاسخ
1. بهینه‌یابی تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کاهش کلسترول خامه به‌وسیله بتاسیکلودکسترین به روش سطح پاسخ

میترا منصوری بنی؛ وحید سماواتی؛ مرضیه بلندی

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 423-435

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.81186

چکیده
  در این مطالعه بهینه‌یابی تاثیر پارامترهای عملیاتی برکاهش کلسترول خامه توسط بتاسیکلودکسترین مورد بررسی قرار گرفت و با آنالیز پارامترهای مؤثرعملیاتی شامل غلظت بتاسیکلودکسترین (5/1،0، 5/1%) و دمای اختلاط ...  بیشتر