هدایت الکتریکی شیر بازساخته تحت تاثیر دما و درصد ترکیبات
1. هدایت الکتریکی شیر بازساخته تحت تاثیر دما و درصد ترکیبات

حیدر ناصری؛ عیسی حزباوی؛ فیض اله شهبازی

دوره 16، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، ، صفحه 323-330

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i2.81388

چکیده
  شیر بازساخته یک محصول جایگزین شیر است. اجزای شیر بازساخته به‌راحتی قابل تنظیم‌تر از شیر است. نسبت اجزای شیر به‌طور مستقیم بر کیفیت محصول تاثیر می‌گذارد. با استفاده از هدایت الکتریکی می‌توان اطلاعات ...  بیشتر