ارزیابی میزان کلروفیل، فعالیت ضد‌اکسایشی و اثر ضد‌میکروبی عصاره برگ خبررسانک
1. ارزیابی میزان کلروفیل، فعالیت ضد‌اکسایشی و اثر ضد‌میکروبی عصاره برگ خبررسانک

سحر روشنک؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ فخری شهیدی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ علیرضا وسیعی؛ ندا نوروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v17i1.82421

چکیده
         در این پژوهش، محتوای کلروفیل (CC) ، محتوای فلاونوئیدی کل (TFC) ، محتوای فنل کل (TPC) و فعالیت ضد اکسایشی (AA) عصاره آبی خبررسانک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، تأثیر عصاره آبی خبررسانک به دست ...  بیشتر