تأثیر گرمایش اهمیک بر سرعت انجماد زدایی و خصوصیات ماهی تن منجمد
1. تأثیر گرمایش اهمیک بر سرعت انجماد زدایی و خصوصیات ماهی تن منجمد

مریم کشانی؛ نفیسه زمین‌دار؛ رضا حاجیان

دوره 16، شماره 5 ، آذر و دی 1399، ، صفحه 621-628

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i5.82797

چکیده
  از نکات مهم در فرایند مواد غذایی منجمد، انجمادزدایی با حداقل آسیب به ویژگی‎های کیفی آن است. با توجه به اینکه روش‌های معمول مورد استفاده برای رفع انجماد موادغذایی سرعت کمی داشته و باعث کاهش کیفیت محصول ...  بیشتر