تاثیر کارواکرول بر خواص فیزیکی، مکانیکی و میکروبی هیدروژل زیستی بر پایه آرد فیلتر حاصل از فرایند آسیابانی گندم
1. تاثیر کارواکرول بر خواص فیزیکی، مکانیکی و میکروبی هیدروژل زیستی بر پایه آرد فیلتر حاصل از فرایند آسیابانی گندم

محبوبه کشیری؛ مریم پیروموسوی؛ یحیی مقصودلو؛ مرتضی خمیری؛ مهران اعلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v18i1.85240

چکیده
  هیدروژل­ها شبکه سه بعدی زنجیره پلی­مری با توانایی جذب زیاد آب از طریق پیوندهای عرضی شیمیایی و فیزیکی می باشند. اخیرا گسترش هیدروژل­های زیستی با هدف کاهش استفاده از منابع فسیلی مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر