مقایسه اثر میدان الکتریکی پالسی و فرآیند حرارتی بر انتقال جرم در استخراج قند از چغندرقند
1. مقایسه اثر میدان الکتریکی پالسی و فرآیند حرارتی بر انتقال جرم در استخراج قند از چغندرقند

عبدالمجید مسکوکی؛ محمد نقی اشتیاقی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i2.10063

چکیده
  اثر میدان الکتریکی پالسی قوی بر فرآیند انتقال جرم از خلال چغندر با ضخامت های متفاوت در مقایسه با تیمار حرارت مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور، میدان الکتریکی قوی (با قدرت kV3، µF 8 با 20 پالس) بر دو نوع ...  بیشتر