مطالعه توزیع فیتو استرول و تغییرات رنگ در ماست غنی شده با فیتواسترول به روش کروماتوگرافی گازی و نرم افزار فتوشاپ
1. مطالعه توزیع فیتو استرول و تغییرات رنگ در ماست غنی شده با فیتواسترول به روش کروماتوگرافی گازی و نرم افزار فتوشاپ

زهرا ایزدی؛ علی نصیرپور؛ قاسمعلی گروسی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i3.18470

چکیده
  از دهه 1950 فیتو استرول ها جهت کاهش کلسترول مورد استفاده قرار گرفتند. دمای ذوب بالا و طعم و مزه ی گچی، از مشکلات اصلی در غنی سازی مواد غذایی با فیتو استرول ها می باشد. وجود فرم های آزاد و الکلی فیتو ...  بیشتر
بهینه سازی تولید ماست غنی شده با فیتواسترول به منظور کاهش کلسترول
2. بهینه سازی تولید ماست غنی شده با فیتواسترول به منظور کاهش کلسترول

قاسمعلی گروسی؛ علی نصیرپور؛ جعفر احمدی؛ بهمن بهرامی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i2.10064

چکیده
  افزایش سطح کلسترول خون یکی از عوامل ایجاد بیماری های قلبی- عروقی می باشد .از دهه1950، اثر فیتواسترول ها (استرول های گیاهی) در کاهش کلسترول خون مشخص شد. بنابراین با توجه به رشد مرگ و میر ناشی از بیماری های ...  بیشتر