بهینه سازی تولید ماست غنی شده با فیتواسترول به منظور کاهش کلسترول
1. بهینه سازی تولید ماست غنی شده با فیتواسترول به منظور کاهش کلسترول

قاسمعلی گروسی؛ علی نصیرپور؛ جعفر احمدی؛ بهمن بهرامی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i2.10064

چکیده
  افزایش سطح کلسترول خون یکی از عوامل ایجاد بیماری های قلبی- عروقی می باشد .از دهه1950، اثر فیتواسترول ها (استرول های گیاهی) در کاهش کلسترول خون مشخص شد. بنابراین با توجه به رشد مرگ و میر ناشی از بیماری های ...  بیشتر