بررسی ویژگی های شیمیایی و میکروبی لواشک سیب
1. بررسی ویژگی های شیمیایی و میکروبی لواشک سیب

غلامحسین رادمرد قدیری؛ احمد کلباسی اشتری

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i4.11713

چکیده
  لواشک نوعی فراورده خشک از میوه ها و سبزی ها است که در صورت تولید با کیفیت مناسب می تواند جایگاه مهمی را در بین مصرف کنندگان به خود اختصاص دهد. در این پژوهش ویژگی های شیمیایی لواشک سیب شامل بریکس، pH، درصد ...  بیشتر