بررسی برخی از ویژگی های شیمیایی کره غنی شده با پودر مغزهای گردو و فندق
1. بررسی برخی از ویژگی های شیمیایی کره غنی شده با پودر مغزهای گردو و فندق

شیوا امامی؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ جواد حصاری؛ سید هادی پیغمبردوست؛ سید عباس رافت؛ یوسف رمضانی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i4.11714

چکیده
  مصرف مواد غذایی محتوی کلسترول و اسیدهای چرب اشباع نظیر کره می تواند موجب افزایش کلسترول سرم و ایجاد بیماری های قلبی و عروقی شود. بدین منظور، تلاش های بسیاری جهت کاهش میزان این ترکیبات در مواد غذایی صورت ...  بیشتر