بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند
1. بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند

مصطفی شهیدی نوقابی؛ سید محمد علی رضوی؛ سید محمود موسوی؛ محمد الهی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i2.25671

چکیده
  از مهمترین پتانسیل های غشاهای نانوفیلتراسیون حذف یون ها از آب ها و پساب ها با اهداف مختلف است. از جمله این اهداف می توان به سختی زدائی از آب آشامیدنی، حذف یون های فلزات سنگین و تصفیه فاضلاب ها برای استفاده ...  بیشتر
مدلسازی و شبیهسازی شار‌حدی در فرآیند فیلتراسیون غشائی شیر پس چرخ
2. مدلسازی و شبیهسازی شار‌حدی در فرآیند فیلتراسیون غشائی شیر پس چرخ

سمانه سلوکیپور؛ سید محمود موسوی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i1.14392

چکیده
  در این مقاله، مدلسازی شار‌حدی در فرآیند فیلتراسیون غشائی شیر پس چرخ آورده شده و نتایج حاصل از شبیهسازی آن توسط نرم افزار MATLAB، بررسی شدهاست. این مدل که در واقع یک رهیافت موازنه نیروهاست شامل نیروهای ...  بیشتر