اثر آب ازن دار بر کاهش باکتری های شاخص و جمعیت کل میکروبی لاشه مرغ در مرحله سرد کردن
1. اثر آب ازن دار بر کاهش باکتری های شاخص و جمعیت کل میکروبی لاشه مرغ در مرحله سرد کردن

نعیمه کاظمی طاسکوه؛ محمدجواد وریدی؛ محمدحسین حداد خداپرست؛ فریده طباطبایی یزدی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i1.34675

چکیده
  در این پژوهش ، تأثیر استفاده از آب ازن دار بر کاهش شمارش کلی میکروارگانیسم هاو همچنین بر باکتریهای پاتوژن و شاخص آلودگی لاشه مرغ )Staphylococcus aureusو ( Escherichia coliدر مرحله سردکن آبی(چیلر) کشتارگاه مرغ، مورد بررسی ...  بیشتر
بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش‌های نمک‌زنی و خشک کردن
2. بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش‌های نمک‌زنی و خشک کردن

عادله سلیمانی؛ محمدجواد وریدی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهدی نصیری محلاتی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i2.17270

چکیده
  در این پژوهش ابتدا ویژگی‌های شیمیایی ماهی پوزانک که تاکنون هیچ مطالعه‌ای در زمینه آن صورت نگرفته، اندازه‌گیری شد و با ماهی کیلکا گونه آنچویی که فراوان‌ترین میزان صید را در بین شگ ماهیان وگونه‌های ...  بیشتر