بازیابی و بررسی روغن باقیمانده در خاک رنگبر مصرفی در تصفیه روغن سویا
1. بازیابی و بررسی روغن باقیمانده در خاک رنگبر مصرفی در تصفیه روغن سویا

هاجر شکرچی زاده؛ سید امیر حسین گلی؛ هدیه دقیقی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i1.22977

چکیده
  یکی از مراحل تهیه روغن سویای خوراکی رنگبری روغن خام با استفاده از خاک رنگبر می‌باشد. پس از جدا کردن خاک رنگبر از روغن با استفاده از صافی، به دلیل جذب سطحی بالای این خاک، حدود 20 تا 40 درصد روغن در آن باقی ...  بیشتر