استخراج و اندازه گیری آفت کش ها در نمونه های عسل با استفاده از استخراج مایع – مایع هموژن و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
1. استخراج و اندازه گیری آفت کش ها در نمونه های عسل با استفاده از استخراج مایع – مایع هموژن و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

عباس ابراهیمی؛ سارا واعظ زاده

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i2.25681

چکیده
  برای استخراج ترکیب مورد نظر در نمونه عسل روش استخراج مایع- مایع هموژن به کار گرفته شد. پارامترهای موثر در راندمان استخراج به صورت یک متغییر در زمان بهینه سازی گردید که به صورت زیر می باشد :حجم متانول 5 میلی ...  بیشتر