اثر ازن محلول در آب بر کاهش آفلاتوکسین پسته واریته اوحدی
1. اثر ازن محلول در آب بر کاهش آفلاتوکسین پسته واریته اوحدی

پرویز بشیری؛ محمدحسین حداد خداپرست؛ ناصر صداقت؛ فریده طباطیایی یزدی؛ مهدی نصیری محلاتی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i3.29602

چکیده
  در این تحقیق تأثیر غوطه ور کردن سه نوع پسته آلوده(خشک با پوست سخت، خشک با پوست نرم، تازه با پوست نرم، رقم اوحدی) با ازن صفر پی پی ام (شاهد) ازن 4 و 8 پی پی ام (قسمت در میلیون و یا میلی گرم در لیتر) با زمان تماس ...  بیشتر