بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ
1. بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ

فخری شهیدی؛ محبت محبّی؛ مسعود یاورمنش

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i4.30072

چکیده
  کنسانتره پروتین آب پنیر (WPC) در چهار سطح، جانشین پودر شیر پس چرخ (SMP) در تولید شیر بازسازی شده گردید و از دو آغازگر راپی و یک آغازگر غیر راپی برای تولید دوغ استفاده شد. با افزایش مقدار WPC مقدار تنش تسلیم دوغ ...  بیشتر