طراحی و بهینه یابی سامانه رنگ سنجی نرم افزاری مواد غذایی
1. طراحی و بهینه یابی سامانه رنگ سنجی نرم افزاری مواد غذایی

شاهرخ جبرائیلی؛ سید مهدی جعفری؛ یحیی مقصودلو

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i4.31331

چکیده
  در این پژوهش عوامل قابل کنترل در رنگ سنجی نرم افزاری (فتوشاپ) شامل روش نور دهی (مستقیم و غیر مستقیم)، رنگ زمینه عکس برداری (سفید و سیاه)، تنظیمات دوربین عکاسی (زوم، نور، وضوح و وضعیت محیطی) و رابطه تبدیلی ...  بیشتر