استخراج روغن تاجریزی سیاه به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن
1. استخراج روغن تاجریزی سیاه به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن

سیمین غلامی اوارشک؛ جواد سرگزایی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 387-393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i4.43734

چکیده
  تاجریزی سیاه یک گیاه خودرو است که در اکثر مناطق ایران به فراوانی می روید. دراین تحقیق از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی به منظور بررسی اثر دما از (55- 35 ) درجه سلسیوس و فشار(350-170) بار درزمان دینامیک 120 دقیقه، ...  بیشتر