ارزیابی پروفیل جمعیت میکروبی پنیر سنتی کردی و ارتباط آن با ویژگی های فیزیکوشمیایی و حسی فراورده در طول دوره رسیدگی
1. ارزیابی پروفیل جمعیت میکروبی پنیر سنتی کردی و ارتباط آن با ویژگی های فیزیکوشمیایی و حسی فراورده در طول دوره رسیدگی

سید علی مرتضوی؛ الناز میلانی؛ مرضیه معین فر

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 140-151

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.47042

چکیده
  پنیر کردی، نوعی پنیر نیمه سخت بوده و بصورت سنتی در نواحی شرق ایران از شیر خام گوسفند و گاو تولید می‌شود. این پنیر دوره رسیدگی خود را داخل مشک می‌گذراند، در نتیجه مجموعه ای از گونه‌های مختلف انواع میکروارگانیسم ...  بیشتر